Komunikaty

 

01-06-2017

Informujemy rodziców, że wpłaty dokonane na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej  za zniszczone podręczniki do klas od I do III szkoły podstawowej, będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej. Jednocześnie informujemy rodziców o konieczności dokonania powtórnej wpłaty na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Chojnicach nr konta: 06  8146  0003   0000  0415  2000  0010    z dopiskiem opłata za   zniszczony podręcznik  (nazwisko ucznia, klasa i nr części podręcznika)

 

 

24-04-2017

Pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka.

 

21-04-2017

Rekrutacja do klasy pierwszej

Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach zostanie wywieszona w holu szkoły 24 kwietnia.

Prosimy o pobranie z sekretariatu szkoły „Oświadczenia woli” i złożenie go do 16 maja br.

W związku z planowaną klasą sportową prosimy Rodziców, którzy planują zapisanie Dziecka do klasy sportowej a wcześniej nie zadeklarowali tego faktu, o złożenie odpowiedniej adnotacji w Zgłoszeniu/Wniosku w sekretariacie szkoły do środy 26 kwietnia br.

 

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych przy ZS nr 7 w Chojnicach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych przy ZS nr 7 w Chojnicach są wywieszone w holu szkoły od 21 kwietnia br.

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola o pobranie z sekretariatu szkoły „Oświadczenia woli” i złożenie go do 5 maja br.

Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do Oddziałów Przedszkolnych, zostają wpisane na listę rezerwową.