Szkoła Podstawowa nr 7

       

SZKOłA PODSTAWOWA NR 7
 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach  

logo sp
   

  MISJA SZKOŁY

,,Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich i ogólnoludzkich.”

Jan Karnowski

 

 

Celem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności konieczne na wyższym etapie kształcenia. Uczeń rozwinie tu swoje pasje, zdolności i zainteresowania, odniesie sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sportu.  Dzięki edukacji  regionalnej i ekologicznej zostanie wychowany w duchu poszanowania wartości rodzinnych, regionalnych i narodowych.  Szkoła nauczy uczyć sią.

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele wskazane w Misji w następujący sposób:

 

1. Zapewnia:

 

- wysoką jakość nauczania

- wszechstronną pomoc uczniowi z problemami edukacyjnymi,  wychowawczymi i materialnymi

- dostęp do nowoczesnych Aoródeł informacji i dobrze wyposażonych pracowni

- stałą pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną

- stały kontakt rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły

- poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia

- bogatą ofertę zająć pozalekcyjnych

 

2. Umożliwia:

 

 - zdobycie szerokiej i wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin życia

 - nauczenie się twórczego rozwiązywania problemów i skutecznego porozumiewania sią

 - rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych

 - udział rodziców w kształtowaniu oblicza szkoły

 

3. Wspiera:   

      

- ucznia  w promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia

- ucznia w świadomym korzystaniu z dóbr kultury

- rodziców i opiekunów w procesie wychowania

 

4. Kształtuje:

 

- postawy patriotyczne - budzenie i utrwalanie związku z ,,małą ojczyzną” i społecznością lokalną

- postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą

- odpowiedzialność za swoje czyny i słowa

- umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej przez nauką, sport i zabawą

 

5. Wychowuje:

 

- człowieka mądrego, tolerancyjnego i odpowiedzialnego, wrażliwego na  krzywdę innych

 

Realizacja działań edukacyjnych i wychowawczych przebiega w oparciu o:

 

- szkolne programy nauczania

- program wychowawczy i profilaktyki uwzględniający indywidualne potrzeby uczniów i   zespołów klasowych

- WSO

- odpowiednio dobrany program zająć pozalekcyjnych

- politykę kadrową promującą rzetelność, fachowość i kreatywność

- program doskonalenia nauczycieli

- program współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Nasza szkoła jest miejscem, w którym wszystkie poczynania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze skierowane są na wszechstronny rozwój ucznia i sprawiają, że nauka jest dla dziecka ciekawym  i radosnym przeżyciem.

 

To sprawia, że nasi uczniowie:

 

- potrafią się uczyć i czerpać z tego przyjemność

- są przygotowani do nauki na dalszym etapie kształcenia

- umieją korzystać z różnych Aoródeł wiedzy

- dbają o własne zdrowie

- znają bogactwo i piękno najbliższego środowiska naturalnego i kulturowego

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły