Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs7chojnice.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

●        Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

●        Serwis zawiera pliki: DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

●        Brak audio deskrypcji w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

●        Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

●        Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14

●        Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

●        Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

●        Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły

●        E-mail: zsp7@interia.pl

●        Telefon: 52 397 37 70

Każdy ma prawo:

●        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

●        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

●        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

●        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

●        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

●        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

●        Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach

●        Adres: ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice

●        E-mail: zsp7@interia.pl

●        Telefon: 52 397 37 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach znajdująca się na ulicy Tuwima 2 spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych, natomiast posiada bariery pionowe – brak windy dla osób z szczególnymi potrzebami.
  2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku nie pozwalają na dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, punkt informacyjny).
  4. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
  5. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);