MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019”

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019”

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Organizator konkursu:
 • Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach.
 1. Cele konkursu:
 • Propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych.
 • Pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa.
 • Prezentowanie ciekawych technik plastycznych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 3 uczęszczających do świetlic szkolnych szkół podstawowych w Chojnicach.
 • Technika pracy dowolna, format A 4, konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy karty uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Kartę uczestnictwa dla osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic lub Opiekun Prawny. Wyraża on także zgodę na przetwarzanie danych.
 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, klasa, wiek autora, nazwa szkoły.
 1. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
 • Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej szeroko pojętego bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu i zabaw w okresie ferii zimowych.
 • Zgodność pracy z tematem.
 • Pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, samodzielny wkład pracy.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Termin składania prac:
 • Termin składania prac upływa 1 lutego 2019 r.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na poniższy adres:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

 1. Tuwima 2

89-600 Chojnice

z dopiskiem Konkurs Świetlica „Bezpieczne ferie zimowe 2019”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców w dniu 5 lutego 2019 r. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach. Lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs7chojnice.pl.

 1. Odbiór nagród:

Nagrody do odebrania będą w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach. Możliwe jest przesłanie/przekazanie nagrody do zwycięzcy, po uzgodnieniu z Organizatorem.

 1. Uwagi końcowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiej pracy plastycznej, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji w celu promocji Konkursu.
 • Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Małgorzata Drążkowska, Tel. 52 397 37 70, wew. 35, e-mail: mdrazkowska1@wp.pl
 1. Dane osobowe:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach informuje:

 1. Przystępując do Konkursu uczestnik konkursu oświadcza, że:
 2. Spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
 3. Zapoznał się z regulaminem.
 4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, ul. Tuwima 2, 89 – 600 Chojnice, tel. 52 3973770. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie zs7chojnice.pl oraz w sekretariacie szkoły.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego jest możliwy pod adresem e-mail zsp7@interia.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 2;
 6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawienia.
 7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, www.uodo.gov.pl),

 

 

Organizatorzy:

Wychowawcy świetlicy

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

 

Załącznik nr 1 – karta uczestnictwa oraz załącznik nr 2 – zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego

 

 

Komentarze