Rekrutacja


Klasa 1 sportowa – rekrutacja na rok szkolny 2021- 2022
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą kształtować swoje umiejętności sportowe łącząc profesjonalnie naukę z uprawianiem sportu!

 


 

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego spaceru po naszej szkole i obejrzenia filmu!

Kliknij poniżej w foto, by przekroczyć wirtualne bramy naszej szkoły i obejrzeć film:

 


Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów,

od 2 marca 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice, rusza nabór do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach.

1. Ogólne zasady przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły (na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka). Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice określa  zarządzenie 12/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dn. 02.02.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

3. Ważne informacje uzupełniające.

Wnioski zapisu dziecka do klasy pierwszej bądź kartę zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły ( czynny od 7.00-15.00) lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły lub przesłać pocztą na adres: ul. Tuwima 2, 89-607 Chojnice. Proszę pamiętać, aby wniosek/karta były podpisane przez oboje rodziców.

Jeżeli chcą Państwo, aby dziecko uczęszczało do klasy sportowej, należy zaznaczyć to w składanej dokumentacji oraz wypełnić dodatkowy wniosek (również dostępny w zakładce REKRUTACJA).

Warunkiem utworzenia klasy sportowej są pozytywne wyniki testów sprawnościowych oraz zebranie grupy przynajmniej dwudziestu osób.

Testy sprawnościowe odbędą się 11 marca 2021 roku o godzinie 16.30 na boisku głównym szkoły. Osobą odpowiedzialną za ich przeprowadzenie jest p. Paweł Skiba.

16 marca 2021 roku zostaną podane wyniki testów sprawności fizycznej.

Jesteśmy szkołą, która stawia na tradycje i rozwija regionalizm, dlatego co roku tworzymy klasy z językiem kaszubskim. Jeśli dziecko miałoby uczęszczać do klasy, w której język kaszubski jest realizowany, proszę zaznaczyć to na deklaracji.

Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej z nauczycielem wspierającym dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zachęcamy, aby we wniosku umieścić również imię i nazwisko najlepszego przyjaciela dziecka, ułatwi nam to przydział do klas.

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych, co wiąże się ze złożeniem OŚWIADCZENIA-woli przyjęcia przez rodzica (również dostępne w zakładce REKRUTACJA; wymagane podpisy obojga rodziców). Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie: 23-29 kwietnia 2021 r.

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 23 kwietnia 2021 r.

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie o woli przyjęcia do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

Wykaz ulic wchodzących w skład obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 7

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice