Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr7 im. Jana Karnowskiego
w Chojnicach, obowiązująca  od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego (zgodna z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek)

Postanowienia ogólne:

 1. W budynku szkolnym obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, w tym rodziców/opiekunów. Załatwianie niezbędnych spraw należy poprzedzić telefonem do sekretariatu szkoły lub umówić się z nauczycielem za pomocą e-dziennika (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Do szkoły może przychodzić tylko:
 3. a) uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 4. b) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez rodziców/ opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 6. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 i 2 rozumie się:
 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Przebywanie rodziców/opiekunów na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.
 2. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
 3. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 5. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
 6. Pracownicy administracji oraz obsługi szkolnej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

Organizacja pracy szkoły

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny rozpoczynania zajęć: kl. I-III – 8.00, kl. IV-VIII – 7.30) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Lekcje odbywają się w stałych, wyznaczonych salach.

2.Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły 10 min przed planowanymi zajęciami , czekają na nauczyciela w wyznaczonej strefie na boisku szkolnym i razem z nim wchodzą do szkoły. Po zakończonych lekcjach wychowawca odprowadza uczniów do wyznaczonej strefy na boisku szkolnym, w której rodzic/opiekun odbiera dziecko. Uczniowie zapisani do świetlicy zostają do niej odprowadzeni przez nauczyciela.

 1. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą do szkoły 10 min przed planowanymi zajęciami i wchodzą wyznaczonymi wejściami. Opuszczają budynek szkoły niezwłocznie po zakończonych zajęciach wychodząc tym samym wejściem.

4.Uczniowie klas I-VIII nie korzystają z szatni, odzież wierzchnią pozostawiają w klasach. Szatnia dla uczniów uczęszczających do świetlicy znajduje się w boksie nr 1.

 1. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 2. W klasach IV-VIII ustalono przerwy zgodnie z harmonogramem.
 3. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Przerwy 10 minutowe(obiadowe) uczniowie wszystkich klas spędzają na boisku szkolnym. Przerwy dla uczniów organizuje się w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 5. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadów pod opieką wychowawcy, a uczniowie klas IV-VIII zgodnie z wyznaczonym harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej.
 6. Uczniowie podczas przebywania na boisku i w budynku szkolnym zachowują dystans społeczny i unikają gromadzenia się.
 7. Nauczyciel podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.

12.Na zajęciach muzycznych ogranicza się organizowanie wspólnego śpiewania.

 1. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować, nauczyciel powinien usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 2. Uczeń przed zajęciami bierze komplet podręczników i przyborów z szafki.
 3. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 5. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej zgodnie z regulaminem świetlicy.
 6. Uczeń korzysta z biblioteki szkolnej zgodnie z regulaminem biblioteki.
 7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania ustala zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy (wywieszone na drzwiach gabinetu), uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. Wyłącza się źródełka wody pitnej.
 2. Posiłki będą wydawane zmianowo, zgodnie z harmonogramem stołówki szkolnej, przez osobę do tego wyznaczoną. Po każdej grupie będą dezynfekowane blaty stołów i krzesła.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela (pracownika) szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 3. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie pilnym.
 4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

Dyrektor szkoły

Aleksandra Mroczkowska

 

Komentarze