Procedury dotyczące zajęć opiekuńczych w przedszkolu prowadzonych od 6 maja

 1. Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu prowadzone są od 6 maja do odwołania w dni robocze w godzinach 6.30-16.30.
 2. Zostaje wydzielone oddzielne wejście i wyjście dla dzieci uczęszczających do przedszkola (przy nowej sali gimnastycznej).
 3. Przed wejściem do szkoły wyznaczony pracownik będzie mierzył wchodzącym temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury pracownik/dziecko nie będzie wpuszczany na teren szkoły.
 4. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko nie wchodzi na teren szkoły. Dziecko odprowadza do sali i przyprowadza z sali osoba wyznaczona przez dyrektora.
 5. Po wejściu na teren szkoły każda osoba – w tym dziecko – dezynfekuje ręce.
 6. Liczba dzieci w sali nie może przekraczać 6 osób.
 7. Z sal zostaną usunięte wszelkie przedmioty (w tym zabawki), których nie można dezynfekować codziennie.
 8. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia oraz szlaki komunikacyjne są dezynfekowane codziennie.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów (w tym zabawek) do przedszkola.
 10. Zajęcia odbywają się na terenie placówki i boisku szkolnym.
 11. Podczas pobytu dzieci spożywają trzy posiłki w ciągu dnia w formie cateringu. Dzienny koszt wyżywienia wynosi 12 zł dziennie. Rodzic/opiekun wpłaca na konto szkoły kwotę za miesiąc maj do 15 maja br.
 12. Pracownicy bezwzględnie pozostają na wyznaczonych przez dyrektora stanowiskach pracy – nie przemieszczają się swobodnie po budynku.
 13. Źródełka wody zostają wyłączone na czas nieokreślony.
 14. Pracownicy zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, płyn dezynfekujący).
 15. Obecność dzieci podlega stałemu monitorowaniu. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są codziennie informować pracownika o planowanej następnego dnia obecności dziecka w przedszkolu. Nieobecność należy zgłaszać pracownikowi szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności dziecka należy niezwłocznie podać  jej przyczynę pracownikowi
 16. Rodzice/opiekunowie udostępniają aktywne numery telefonów opiekunom grup – są zobowiązani do natychmiastowego odbioru telefonu od pracowników szkoły.
 17. Na terenie szkoły wyznaczono pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala nr 401.

Komentarze