Projekty unijne

Pragniemy poinformować, iż Gmina Miejska Chojnice uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

 • Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego , Działanie 03.02.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od  września 2016 r do czerwca 2018

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego na terenie 7 szkół Miasta Chojnice poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1571 uczniów w ramach realizacji dodatkowych form wsparcia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 183 nauczycieli w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w 4 Szkołach Podstawowych oraz 3 Gimnazjach  11910 h dodatkowych zajęć, warsztatów i kółek zainteresowań dotyczących:

 • Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z potrzebą podniesienia kreatywności i innowacyjności niezbędnych na rynku pracy
 • Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z potrzebą podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

Zajęcia będą prowadzone w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkoła Podstawowej Nr 3 , Szkole Podstawowej Nr 5,  Szkole Podstawowej Nr 7,  Gimnazjum nr 1,  Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3

 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3 , Szkoła Podstawowa Nr 5,  Szkoła Podstawowa Nr 7,  Gimnazjum nr 1  Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż w naszym przedszkolu realizowany jest  projekt pt.:

 

 • Aktywne przedszkolaki – upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice.”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego , Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od  września 2016 r. do sierpnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół nr 7, a także zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej. Miasto Chojnice poprzez realizację projektu planuje utworzenie dodatkowych 50 miejsc dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do wspomagania rozwoju dzieci w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych. Projekt zakłada również poprawę jakości rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego podlegających Miastu Chojnice o dodatkowe zajęcia w celu uzyskania poprawy jakości ich pracy przekładającej się na kształtowanie postaw i rozwój kompetencji dzieci, niezbędnych w procesie dalszego uczenia się i przygotowania do poruszania się na rynku pracy. Wsparciem objętych zostanie również 4 nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji zawodowych.

Projekt zakłada zorganizowanie w naszym przedszkolu 1656 h dodatkowych zajęć:

 

 • Zajęcia indywidualne terapeutyczne z Psychologiem
 • Zajęcia indywidualne terapeutyczne z Pedagogiem
 • Zajęcia indywidualne logopedyczne
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – zajęcia taneczno-ruchowe
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego
 • Warsztaty rozwijające kreatywność
 • Kółko przyrodnicze
 • Kółko rytmiczno – muzyczne rozwijające umiejętności pracy zespołowej

 

Zajęcia będą prowadzone w naszym przedszkolu.

W ramach projektu nasze przedszkole zostanie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.