Przetarg

Ogłoszenie przetargowe


 

Pliki do pobrania

plik1

plik2

przedmiar

SIWZ1

załącznik1

załącznik2

załącznik3

załącznik4

załącznik5

załącznik6

załącznik7

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7”

 


Chojnice, dnia 09-04-2021

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2019 poz. 1843) pod nazwą: „Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7”

 

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miejska Chojnice  – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chojnicach mając na względzie art. 86 ust. 5 w związku  z art. 24 ust. 11 stawy Prawo zamówień informuję,  że Zamawiający zamieścił na własnej stronie podmiotowej następujące dane.

 

  • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 300 000,00 złotych brutto.
  • Firmy oraz adresy Wykonawców składających ofertę w terminie ze wskazaniem ceny, deklarowanego terminu udzielonej gwarancji.

 

Do dnia 09-04-2021 r. tj. upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

 

Nr oferty  

Nazwa Firmy i adres Wykonawcy

Cena

złotych brutto

Okres gwarancji na roboty budowlane
 

1

 

PHU Monika Szynwelska

ul. Przemysłowa 4

89-600 Chojnice

 

296 634,56

 

5 lat

 

 

2

 

Usługi Ogólnobudowlane

Katarzyna Szyca

Rekowo 64 D, 77-131 Rekowo

 

 

 

295 000,00

 

 

5 lat

 

 

3

 

Firma Remontowo-Budowlana

Mar Vinci Mikołaj Markowski

ul. Sportowa 9

89-606 Charzykowy

 

 

 

266 500,00

 

 

5 lat

 

 

Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 11 pzp – po Państwa stronie istnieje obowiązek w terminie           3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Brak złożenia stosownych dokumentów lub oświadczeń do dnia 12-04-2021 r. skutkować będzie wykluczeniem  z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu.

Oświadczenie lub dokumenty należy przesłać/przedłożyć w formie pisemnej i musi być podpisane przez osobę uprawnioną.