Skargi i wnioski

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski do Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach można składać na kilka sposobów:

  • ustnie do protokołu w siedzibie Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach
    Tuwima 2, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 700 do 1500
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: zsp7@interia.pl
  • faksem na nr 523973770
  • pisemnie na adres: Zespół Szkół nr 7 ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice. Dyrektor Szkoły.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.                 z 2013r. poz 267 j.t.).

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko(nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy)wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania( §8 pkt 1).

Dyrektor Szkoły nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariat szkoły:

  • od poniedziałku do piątku: 700 – 1500
  • Dyrektor Szkoły i Wicedyrektorzy przyjmują interesantów w każdy wtorek od 08:OO do 10:00 i czwartek od 08:00 do 10:00 po uprzednim umówieniu się na spotkanie pod numerem telefonu 52 397 37 70.