Ubezpieczenie

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019  Rada Rodziców wybrała ofertę Ubezpieczenia Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  AXA TUIR S.A. poprzez Spółkę Bezpieczny.pl. Ubezpieczenie będzie w Szkole funkcjonowało zarówno w formule imiennej grupowej ( wariant za 32 zł – Szkoła  oraz 30 zł –  dla oddziałów przedszkolnych ) jak i w formule  indywidualnej.

Z  rekomendacją w kierunku samodzielnego zawarcia on-line przez Rodzica. Wynika to z faktu wejścia w życie  25 maja  r.  rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 (tzw. RODO).  Nie zostaje to bez wpływu na sposób organizacji ubezpieczeń szkolnych.

Rozwiązania technologiczne i systemowe przygotowane przez Portal Bezpieczny.pl zarówno przy zawarciu ubezpieczenia i przy jej obsłudze dają gwarancję rzetelnego respektowania prawodawstwa i odciążają Wszystkich Nas Rodziców oraz Placówkę od wielu czynności i nowych obowiązków  związanych z organizacją  grupowego ubezpieczenia w Szkole.

Tytułem zachęty do samodzielnego zawarcia  poprzez portal  Bezpieczny.pl  Ubezpieczyciel udziela Rodzicom dodatkowego rabatu przy zakupie on-line  przy użyciu  kodu :  20213  –  KOD rabatowy  Opiekuna Szkoły (10%) .

Na portalu  Bezpieczny.pl dostępnych jest 6 wariantów ubezpieczenia
o różnej wysokości składek ( od 28,80 zł do 124,20 zł – już po rabacie ) i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. W celu dokonania  zakupu ubezpieczenia ze zniżką  skorzystaj z poniższego linku:

 https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213

lub dziecko do lat 7  ( oddziały Przedszkolne):

https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci – bez względu na to do jakiej szkoły chodzą. Użycie kodu  zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły  w sytuacji pytań czy  pomocy w składaniu roszczenia. Rodzic ma też możliwość dokupienia do bazowego ubezpieczenia  opcji w zakresie operacji medycznych ( 658 operacji)  oraz nie spotykany na rynku: Asistansu na wypadek ukąszenia przez kleszcza –  zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty lekarskiej w celu usunięcia kleszcza,  diagnostyka – badanie kleszcza pod kątem boreliozy , pokrycie kosztu antybiotykoterapii. Ważne! W przypadku wyboru  polisy indywidualnej  start ochrony następuje od dnia następnego po opłaceniu składki na pełen rok. Proszę pamiętać, że aktualna polisa chroni dzieci do 31 sierpnia stąd chcąc zachować ciągłość ubezpieczenia w przypadku wybrania opcji indywidualnej należy zawrzeć i opłacić  polisę przed 1 września 2018.

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Szkoły z ramienia Bezpieczny.pl:  kontakt  Barbara Matuszek  690  950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl,

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki ubezpieczenia

Ulotka-pszedszkole

Ulotka-szkoła podstawowa

 

 


 

ROK SZKOLNY 2017/18

 

numery Polisy:

92102921 – Szkoła,

92102920- Przedszkole/Zerówka

 

Szanowni Państwo,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, Rada Rodziców  spośród złożonych ofert ubezpieczenia dla dzieci od wypadków, zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA Ubezpieczenia TuiR SA  za pośrednictwem Bezpieczny.pl.

wariant  I  (Szkoła) ze składką  28 zł –  dotyczy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( polisa nr nr 92102921)

wariant I  Przedszkole ze składką 26 -dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym – zerówka ( polisa nr 92102920)
W zakresie ochrony  znajdują się:
– Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (16 000 zł)/ (19000 zł – przedszkolaki)
– Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu (12 000 zł)
– Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW ( nie czekamy na zakończenie leczenia)

(12 000 zł –za 1% 120 zł)
– Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – różna data wpisu i wypisu ze szpitala  (20zł / dzień)
– Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (1 200 zł) /(2000 zł przedszkolaki)

(musi być skierowanie lekarza i zebrane rachunki z danymi dziecka np. temblaki, stabilizatory, kule )

 

– Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW (1 200 zł) / (2000 zł – przedszkolaki)

(musi być skierowanie lekarza i zebrane rachunki z danymi dziecka )

 

– Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego ( 10 jednostek chorobowych) (1 000 zł)

– Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)

– Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym,– w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki

ochrona 24H na dobę

Warunki ubezpieczenia pobierz tutaj: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Tabela uszczerbków pobierz tutaj :  https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekunowie dedykowani dla Szkoły:

Imię i nazwisko: Barbara Matuszek, Piotr Matuszek
Nr telefonu:    690 950 555
E-mail: pmatuszek@bezpieczny.pl
Kod rabatowy Opiekuna: 20213

Rodzice zainteresowani zawarciem indywidualnego ubezpieczenia NNW z wyższymi świadczeniami  dla dzieci bądź opcją z pobytu w szpitalu z tyt. choroby, mogą dokonać  zakupu on-line poprzez stronę internetową

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213 lub https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213

Użycie kodu rabatowego Opiekuna dedykowanego dla całego powiatu chojnickiego gwarantuje uzyskanie 10% zniżki na dowolnie wybrany wariant ochrony.

 

ATUTY OFERTY

WARUNKI UBEZPIECZENIA

TABELA ŚWIADCZEŃ

 

 

ŚCIEŻKA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ AXA

Najszybsza i najbardziej rekomendowana:

 1. Zgłoszenie szkody on-line  link poniżej:

 https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

(załączamy skany dokumentacji medycznej i dowód osobisty opiekuna prawnego, nr  konta , dokument poświadczający kopie za zgodność z oryginałami odręcznie napisany z nr PESEL rodzica, podpisem i datą bieżącą  „Niniejszym potwierdzam, że kopia dokumentacji dołączonej do wniosku jest zgodna z oryginałami i jestem  świadoma/y  odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji” )

lub wniosek papierowy wysłany pocztą tradycyjną wraz z kopią dokumentacji  lub mailowo.

Wniosek  papierowy pobierz za pomocą linku: https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

 1. Dokumentację + wniosek należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl

 

 1. Wniosek + dokumentację przesłać drogą listowną na adres:
  AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa  z dopiskiem NNW szkolne Bezpieczny.pl

UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:

 1. Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
 2. Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 3. SMS o treści “NNW SZKOLNE” na nr 604 441 091*

Lub Opiekunowie Szkoły Barbara Matuszek, Piotr Matuszek tel 690 950 555

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy (SOOR) i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem ( Poradnia Chirurgiczna), (Karta leczenia szpitalnego) będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
 3. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny – opcjonalnie
 4. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
 5. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),
 6. dokument poświadczający, że kopie dokumentów są zgodne z oryginałem – poświadcza wnioskodawca- rodzic.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni w świetle Ogólnych warunków na decyzję odnośnie przyznanego świadczenia. W praktyce znacznie szybciej. Klientowi przysługuje zawsze droga reklamacyjna.

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POTWIERDZANIA DOKUMENTÓW

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

 

Imię i nazwisko: Barbara Matuszek, Piotr Matuszek
Nr telefonu:    690 950 555
E-mail: pmatuszek@bezpieczny.pl
Kod rabatowy Opiekuna: 20213