Świetlica

 

 

W tym roku szkolnym w świetlicy czekają na Was Drodzy Uczniowie następujący wychowawcy:  Ewa Brzezińska – Cielepa, Marietta Klinger , Robert Drewek oraz Sywia Osowska.

Przed Wami wiele ciekawych zabaw, gier oraz zajęć rozwijających wasze uzdolnienia i zainteresowania m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, integracyjne, ruchowe itd.

W sympatycznej i przyjaznej atmosferze będziecie mogli korzystać z naszej pomocy w odrabianiu zadań domowych. Ale przede wszystkim to miejsce gdzie spotkacie się i pobawcie z innymi kolegami i koleżankami. Tutaj czas płynie bardzo szybko. Już niebawem się o tym przekonacie.

Czekamy na Was po rozpoczęciu nowego roku szkolnego codziennie od 6:30 do 16:30.

Do zobaczenia!

 

Wychowawcy:

BRZEZIŃSKA-CIELEPA EWA

DREWEK ROBERT

KLINGER MARIETTA

OSOWSKA SYLWIA

 

 

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

 

 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 • Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w odrabianiu lekcji oraz w miarę możliwości odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Kształcenie nawyków kulturalnego zachowania.
 • Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

ZASADY OGÓLNE

 • Świetlica szkolna obejmuje opieką:
 • uczniów klas I – VIII, których rodzice zadeklarują korzystanie dziecka ze świetlicy.

Ponadto świetlica obejmuje opieką:

 • uczniów nie uczęszczających na religię
 • uczniów czekających na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, kółka zainteresowań, autobus.
 • uczniów zwolnionych z basenu.
 • klasy w ramach zastępstw.
 • Godziny pracy świetlicy ustalane są na dany rok szkolny.
 • Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 • W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 

 

 • ZASADY ZAPISYWANIA DO ŚWIETLICY
 • Do świetlicy uczniowie zapisywani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka, którą rodzice wypełniają w pierwszym tygodniu września.
 • W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci rodziców pracujących zawodowo, dzieci z rodzin niepełnych lub dysfunkcyjnych.

 

 • ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 • Uczniowie klas I są odbierani na zajęcia i przyprowadzani przez wychowawcę po lekcjach do świetlicy,
 • Uczniowie klas II – VIII samodzielnie wychodzą na zajęcia lekcyjne oraz schodzą po skończonych lekcjach do świetlicy.
 • Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są

do:

 • zgłoszenia się do wychowawcy po przyjściu do świetlicy
 • zakładania obuwia zmiennego
 • przestrzegania kontraktu uczestnika świetlicy
 • posiadania identyfikatora.

 

 • ZASADY ODBIORU UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY
 • Ze świetlicy wychowankowie odbierani są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 • Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo lub wracają samodzielnie wyrażają zgodę oraz oświadczenie na piśmie o ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.
 • Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy w wyznaczonym czasie.
 • W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez rodziców do ustalonej godziny, należy:
 • niezwłocznie poinformować wychowawcę świetlicy o spóźnieniu,
 • jeśli rodzic nie poinformował o swoim spóźnieniu wychowawca kontaktuje się z rodzicem telefonicznie,
 • wychowawca świetlicy ani inny pracownik szkoły nie może odprowadzać dziecka do domu.

 

 

 • OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
 • Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich  do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów/wychowawców.
 • Wychowawca prowadzi zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.
 • Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, a wychowawca klasy ma obowiązek wziąć tę opinię pod uwagę przy wystawianiu oceny
 • Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/opiekunów o problemach dotyczących zachowania wychowanka w świetlicy.
 • Wychowawcy świetlicy zapewniają:
 • Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
 • Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 • Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 • Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 • Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 • Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

 • OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 • Rodzice/opiekunowie mają prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu świetlicy poprzez udział w organizowanych zbiórkach, akcjach, zajęciach.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godziny odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Rodzice/opiekunowie mają obowiązek telefonicznego poinformowania szkoły lub wychowawcy świetlicy o zaistniałej wyjątkowej sytuacji, która powoduje nieodebranie dziecka na czas ze świetlicy.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do napisania oświadczenia, że jeżeli przyprowadzą dzieci przed godziną rozpoczęcia pracy świetlicy, wówczas biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka, które pozostanie bez opieki pedagogicznej przed rozpoczęciem pracy świetlicy.
 • Rodzic/opiekun ma obowiązek wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią „Regulaminu świetlicy szkolnej”, pisemnego potwierdzenia i przestrzegania ujętych tam zasad.

 

 • WYRÓŻNIENIA I KARY
 • Wyróżnienie lub upomnienie słowne przez wychowawcę.
 • Wyróżnienie lub upomnienie pisemne w formie plusów i minusów na tablicy.
 • Notatka w dzienniku świetlicy.
 • Poinformowanie rodziców/opiekunów, wychowawców ( w sytuacji koniecznej Dyrektora szkoły) o wyróżniającym się lub nagannym zachowaniu dziecka.

 

 • DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
 1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
 2. Roczny plan pracy świetlicy
 3. Dziennik zajęć
 4. Dziennik obecności

Jesień w świetlicy