Świetlica

 

 


 

 

Drogie dzieci!

Przed Wami wiele ciekawych zabaw, gier oraz zajęć rozwijających wasze uzdolnienia i zainteresowania m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, integracyjne, ruchowe itd.

W sympatycznej i przyjaznej atmosferze będziecie mogły korzystać z naszej pomocy w odrabianiu zadań domowych. Ale przede wszystkim będzie to miejsce gdzie spotkacie się i pobawcie z innymi kolegami i koleżankami. Tutaj czas płynie bardzo szybko. Już niebawem się o tym przekonacie.

Czekamy na Was po rozpoczęciu nowego roku szkolnego codziennie od 6:30 do 16:30.

Do zobaczenia!

 

Wychowawcy:

Brzezińska-Cielepa Ewa

Drewek Robert

Mączyńska Magda

Osowska Sylwia


Linki do pobrania plików

Karta zgłoszenia

Procedury przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej

Regulamin

 

 


 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

ZASADY OGÓLNE

 1. Świetlica szkolna obejmuje opieką: uczniów klas I – III, których rodzice zadeklarują korzystanie dziecka ze świetlicy i zostaną do niej przyjęci na dany rok szkolny.

Ponadto świetlica obejmuje opieką:

 1. a) uczniów nie uczęszczających na religię
 2. b) uczniów czekających na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, kółka zainteresowań, autobus.
 3. uczniów zwolnionych z basenu
 4. klasy w ramach zastępstw.
 5. Godziny pracy świetlicy ustalane są na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica jest czynna w godz. 6.30-16.30 (dziecko musi być odebrane do godz. 16.30). Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani lub korzystający doraźnie wskazani w pkt. 1.
 6. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 1. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez Dyrektora szkoły, zajęcia mogą jednak odbywać się też w innych pomieszczeniach jak i na terenie szkoły.
 2. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy.
 3. Liczba dzieci przypadająca na jednego wychowawcę nie może przekraczać 25 osób.

ZASADY ZAPISYWANIA DO ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy uczniowie zapisywani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka, którą rodzice wypełniają w czasie trwania rekrutacji
 2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły, z rodzin niepełnych i zaniedbanych wychowawczo lub w innych okolicznościach wymagających zapewnienia uczniowi opieki w szkole
 3. Wszelkie informacje nt. zapisów dzieci znajdują się w procedurze zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Dzieci z klas 1 czekający na zajęcia są odbierane przez wychowawcę i przyprowadzane po skończonych lekcjach.
 1. Uczniowie klas II – III na zajęcia szkolne dochodzą oraz wracają ze świetlicy samodzielnie .
 2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
 3. a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
 4. b) aktywnego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
 5. c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków,
 6. d) dbania o porządek i czystość,
 7. e) szanowania gier, przyborów i całego wyposażenia świetlicy – świadome zniszczenie sprzętu zobowiązuje do odkupienia zniszczonego przedmiotu,
 1. f) każdorazowego zgłaszania wszelkich wyjść ze świetlicy,
 2. g) obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy po przyjściu do świetlicy,
 3. h) zakładania obuwia zmiennego,
 4. i) nieprzynoszenia wartościowych przedmiotów,
 5. j) przestrzegania kontraktu uczestnika świetlicy.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w odrabianiu lekcji oraz w miarę możliwości odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 1. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 3. Kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 4. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

ZASADY ODBIORU UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY

 1. Zasady regulujące przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy zamieszczone są w Procedurze postępowania dotyczącej zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich  do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów/wychowawców do chwili rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć lekcyjnych do czasu ich przekazania rodzicom/prawnym opiekunom/wychowawcom.
 1. Wychowawca prowadzi zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.
 2. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, a wychowawca klasy ma obowiązek wziąć tę opinię pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.
 3. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/opiekunów o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
 4. Wychowawcy świetlicy zapewniają:
 1. a) Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
 1. b) Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie
 2. c) Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. d) Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/opiekunowie mają prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu świetlicy poprzez udział w organizowanych zbiórkach, akcjach, zajęciach.
 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzegać odbioru dziecka do godziny zakończenia pracy w świetlicy.
 2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek telefonicznego poinformowania szkoły lub wychowawcy świetlicy o zaistniałej wyjątkowej sytuacji, która powoduje nieodebranie dziecka na czas ze świetlicy.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do napisania oświadczenia, że jeżeli przyprowadzą dzieci przed godziną rozpoczęcia pracy świetlicy, wówczas biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka, które pozostanie bez opieki pedagogicznej przed rozpoczęciem pracy świetlicy.
 4. Rodzic/opiekun ma obowiązek wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią „Regulaminu świetlicy szkolnej”, pisemnego potwierdzenia i przestrzegania ujętych tam zasad.

WYRÓŻNIENIA I KARY

 1. Wyróżnienie i upomnienie słowne przez wychowawcę.
 1. Wyróżnienie i upomnienie pisemne w formie plusów i minusów na tablicy.
 2. Notatka w dzienniku świetlicy.
 3. Poinformowanie rodziców/opiekunów, wychowawców ( w sytuacji koniecznej Dyrektora szkoły) o wyróżniającym się jak i nagannym zachowaniu dziecka.
 4. W sytuacji, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie reaguje na uwagi wychowawcy, naraża zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, będzie brane pod uwagę wykreślenie ucznia ze świetlicy.

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy.
 3. Dziennik zajęć.
 4. Dziennik obecności.

Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Karnowskiego nr 7 w Chojnicach

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19.

Wchodzi w życie 1.09.2020

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w dwóch salach dydaktycznych. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
 3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
 4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.
 8. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły lub w wyznaczonym do tego miejscu.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Jesień w świetlicy