• Harmonogram działań ósmoklasisty

   • HARMONGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY

    czyli elektroniczny system naboru w Powiecie Chojnickim

    Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Chojnickiego

    na rok szkolny 2021/2022

    Działania i terminy, które kandydat (ósmoklasista) musi wykonać i zachować biorąc udział w rekrutacji!

     

    Termin

    Działanie

     

     

     

     

     

    Od 17 maja

    do 21 czerwca

    godz. 15.00

    2021 roku

    Kandydat zakłada w macierzystej szkole swoje konto w Systemie wchodząc na stronę internetową: https://chojnice.edu.com.pl/

    W przypadku braku możliwości założenia konta w macierzystej szkole kandydat zakłada konto w szkole ponadpodstawowej powiatu chojnickiego, którą wybrał jako pierwszą albo w innym miejscu mającym dostęp do Internetu.

    Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę klas (oddziałów) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego ( lista preferencji).

    Kandydat drukuje wniosek z systemu.

    Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenia i dokumenty kandydat zanosi do szkoły, w której wybrał klasę (oddział) jako pierwszą– jest to szkoła pierwszego wyboru.

    Kandydacie! Jeżeli posiadasz zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów powinieneś dołączyć je do wniosku.

     

    Od 25 czerwca 2021 r.

    do 14 lipca 2021 r.

    do godz. 15.00

     

    Kandydat poprzez indywidualne konto wprowadza do systemu oceny i inne osiągniecia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.

    Kandydat uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły (kopia) oraz inne dokumenty świadczące o szczególnych osiągnięciach, składając je w szkole pierwszego wyboru.

    Od 9 lipca br. kandydat uzupełnia wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia) tzn. dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru.

    Uwaga!

    To szkoła pierwszego wyboru wprowadza do systemu wyniki egzaminu ósmoklasisty, kandydaci tylko dostarczają zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

    Od 25 czerwca 2021 r.

    do 14 lipca 2021 r.

    do godz. 15.00

     

    W tym terminie także, kandydat może zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zamienić szkoły, do których będzie kandydować. (Zmiana wyboru preferencji).

    22 lipca 2021r.

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

    kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    Od 17 maja 2021 r.

    do 26 lipca 2021 r.

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na

    badanie lekarskie.

    Od 23 lipca 2021 r.

    do 30 lipca 2021 r.

    do godz. 15.00

    Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca. Kandydat, potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane przez szkołę dokumenty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

    Uwaga!

    Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Oznacza to, że kandydat będzie mógł ubiegać się o przyjęcie, wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadpodstawowych powiatu chojnickiego posiadających wolne miejsca.

    2 sierpnia

    2021 r.

    do godz. 14.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     

    Uwaga!

    Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdzają na stronie internetowej systemu lub w dowolnej szkole ponadpodstawowej, gdzie pozostały wolne miejsca.

    Następnie zgłaszają się do wybranej szkoły i składają wymagane do przyjęcia dokumenty w ramach rekrutacji uzupełniającej.

    od 2 sierpnia 2021 r.

     

    Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe) https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rekrutacja uzupełniająca

    Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

    od 3 sierpnia 2021 r.

    do 5 sierpnia 2021 r.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    16 sierpnia 2021 r.

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

    od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

    od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    23 sierpnia 2021 r.

    Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe) https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

    Od 26 sierpnia 2021 r.

     

    Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:

    ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

     

    Dodatkowe informacje:

    Opracowanie

    Alina Urbańska

    doradca zawodowy SzOK, CKZiU Chojnice

    powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

     

   • Wyniki egzaminu

   • Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.