• W2020 roku otrzymaliśmy tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ


   • Ocenianie Kształtujące w naszej szkole - film promocyjny


   • Ocenianie kształtujące to ocenianie, które pomaga się uczyć.

 • Dlaczego ocenianie kształtujące?

   • OK jest stylem nauczania nastawionym na to, jak uczniowie się uczą.
   • OK skłania nauczycieli do zweryfikowania dotychczasowych metod nauczania.
   • OK to wyciąganie wniosków, jak uczy się dziecko, co mu pomaga i jak może to wykorzystywać.
   • OK motywuje uczniów do samodoskonalenia się
   • OK to wspieranie ucznia w zdobywaniu nowych umiejętności, a nie ciągłe rozliczanie go z tego, czego nie umie
  • Cel lekcji:


  • Uczeń w naszej szkole zapoznawany jest z celem lekcji,w zrozumiałym dla niego języku. Dzięki temu uświadamia sobie czego będzie się uczył i po co.

  • Kryteria sukcesu:


  • Uczeń zna kryteria oceniania tzw. NaCoBeZu (Na co zwracać uwagę),

    czyli wymagania jakie musi spełnić. Eliminuje się efekt zaskoczenia i sytuacje, gdy uczeń otrzymywał ocenę za to, czego nie umie, a nie za to czego się nauczył. Dzięki „nacobezu” dziecko wie, jak się przygotować do sprawdzianu, jak wykonać pracę tak, aby cel postawiony przez nauczyciela został osiągnięty.


  • Zadawanie pytań:

  •  

   Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączeniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela.

   Ma temu służyć m.in. wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia, kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów a nie tylko do zgłaszających się, ustalanie w parach odpowiedzi. Wykorzystujemy do pracy z dziećmi metodniki,patyczki, klepsydry.

    

    

  • Informacja zwrotna:


  • Uczeń otrzymuje informację zwrotną, dzięki której wie, jak pracować, aby uzyskać lepsze efekty. Doceniamy dobre elementy pracy ucznia, odnotowujemy co wymaga poprawy, wskazujemy jak poprawić błędy i w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

  • Samoocena i ocena koleżeńska:

  • Uczeń dokonuje samooceny oraz oceny koleżeńskiej. Jest to najlepszy sposób brania odpowiedzialności za swoją naukę oraz świetna okazja, aby wykazać się empatią.
  • Relacja nauczyciel-uczeń-rodzice:

  • Ocenianie kształtujące to również współpraca pomiędzy nauczycielem, uczniem
   i jego rodzicami bądź opiekunami. Podstawą współpracy są dwa elementy oceniania kształtującego: NACOBEZU
    oraz informacja zwrotna. Dzięki kryteriom sukcesu rodzic wie, jakie umiejętności i wiedzę powinno przyswoić jego dziecko. Informacja zwrotna pozwala mu poznać, w jakim stopniu jego dziecko opanowało umiejętności i wiedzę.